O nas

            Tło historyczne Stowarzyszenia zostało ukształtowane przez aktywność byłych jeńców obozu, kiedy to po przełomie październikowym 1956 środowisko warszawskie w liczbie 400 osób zwołało w roku 1958 pierwszy zjazd Woldenberczyków. Postanowiono wówczas powołać Kluby Woldenberczyków, które  – wg ówczesnych możliwości prawnych – działały przy zarządach okręgowych ZBOWID. Zdecydowano, że zjazdy Woldenberczyków odbywać się będą co 3-4 lata w Dobiegniewie. Do roku 2000 działalność środowiska koordynowała  Krajowa Komisja Woldenberczyków – Bohaterów Września 1939, kierowana przez Wacława Kotańskiego – byłego jeńca obozu.

             Na XV zjeździe w 1998 roku podjęto decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia Woldenberczyków, które Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował w dniu 15 listopada 2001 roku. Pierwszym jego prezesem została Maria Kowalska Chilomer, wdowa po jeńcu obozu – Władysławie Chilomerze, zmarła w 2011 r. Do roku 2014 Stowarzyszenie pozostawało bez prezesa, z bardzo uszczuplonym przez czas zarządem. We wrześniu 2014 r. zwołano Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które powołało obecny zarząd, złożony z potomków jeńców oraz osób zawodowo związanych z podtrzymywaniem pamięci Oflagu II C.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW

za okres od 3 września 2014 do 31 grudnia 2014

 

W dniu 3 września 2014 Zarząd Stowarzyszenia zwołał w Dobiegniewie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Woldenberczyków, będące – zgodnie ze statutem – jego najwyższym organem. Wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na nową kadencję 2014-2017 w poniżej przedstawionym składzie.

Zarząd:

Wiesław Dembek                             – prezes
Andrzej Pazda                                  – wiceprezes
Leszek Waloch                                 – wiceprezes (Burmistrz Dobiegniewa)
Irena Zmaczyńska                            – sekretarz (Dyr. Muzeum Woldenberczyków)
Andrzej Grzybowski                        – członek
Przemysław Słowiński                       – członek
Dariusz Stawicki                               – członek

Komisja Rewizyjna:
Eugeniusz Sztelle                             – przewodniczący
Bożena Kurkowiak                          – wiceprzewodnicząca
Kazimierz Andrzej Błaszczyk          – członek
Lech Rytwiński                                 – członek

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wszystkie działania wymagające bezpośrednich nakładów sfinansowano ze środków prywatnych. Najważniejsze działania Zarządu po jego uformowaniu zestawiono poniżej.

 1. Opracowano wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Zarządu w zmienionym składzie. Rejestrację tę uzyskano dnia 28.10.2014, nr KRS: 0000059678
 2. Podjęto kroki w celu zapewnienia dostępu do konta bankowego Stowarzyszenia trzem przedstawicielom Zarządu – prezesowi (W. Dembek), wiceprezesowi (A. Pazda) i sekretarz (I. Zmaczyńska), z zachowaniem postanowień par. 20 ust. 5 Statutu.
 3. Opracowano w formacie komputerowym Word uporządkowaną listę członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących wraz z ich danymi personalnymi.
 4. Opracowano i rozesłano drogą pocztową do członków Stowarzyszenia następujące dokumenty:
 • kwestionariusz aktualizacyjny członka Stowarzyszenia Woldenberczyków, mający na celu wyjaśnienie aktualnej liczby członków;
 • informację o nowym składzie władz Stowarzyszenia z podaniem informacji personalnych o członkach Zarządu;
 • protokół z Walnego Zgromadzenia;
 • uchwałę programową Walnego Zgromadzenia;
 • statut Stowarzyszenia w edycji Worda.
 1. Sporządzono zweryfikowaną listę członków Stowarzyszenia. Zweryfikowana w ten sposób lista wykazuje liczbę 59 Członków zwyczajnych. Lista członków dostępna jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w siedzibie Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Zapewne liczba Członków jest nieco większa biorąc pod uwagę fakt, że być może nie wszyscy przysłali kwestionariusze aktualizacyjne, a pomimo tego są zainteresowani dalszym członkostwem w Stowarzyszeniu.
 2. Przyjęto do Stowarzyszenia czworo nowych członków.
 3. Założono stronę internetową Stowarzyszenia Woldenberczyków woldenberczycy.pl
 4. Opracowano i wydano nakładem własnym Andrzeja Pazdy książkę na prawach rękopisu pt.: „Oflag II C Woldenberg wczoraj i dziś” przedstawiającą historię Oflagu IIC, działalność Stowarzyszenia oraz Muzeum Woldenberczyków, jak również listę jeńców obozu.
 5. Nagrano z udziałem prezesa Wiesława Dembka audycję radiową na falach Radia TOK FM poświęconą Oflagowi II C Woldenberg. Audycja została wyemitowana w 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2014 r.
 6. Opracowano projekt i zamówiono pieczątki: nagłówkową oraz imienne – prezesa, wiceprezesa i sekretarz Stowarzyszenia.
 7. Opracowano projekt papieru firmowego Stowarzyszenia i wydrukowano jego 300 egzemplarzy.
 8. Opracowano projekt wizytówki członka Zarządu Stowarzyszenia i wydrukowano je ze środków prywatnych dla potrzeb prezesa, wiceprezesa i sekretarz.
 9. Wystosowano poparcie dla starań Burmistrza Miasta i Gminy Dobiegniew o uzyskanie wsparcia dla Muzeum Woldenberczyków, skierowane do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzaty Omilanowskiej.
 10. Zapewniono udział przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia na otwarciu wystawy pt. „Igrzyska za drutami” poświęconej Oflagowi IIC Woldenberg w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 11. Zapewniono eskortę honorową i udział przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia w ceremonii pogrzebowej jeńca obozu – śp. Arkadego Brzezickiego.
 12. Utrzymywano bieżącą korespondencję e-mailową z członkami. Wraz z Muzeum Woldenberczyków współpracowano przy przejmowaniu materiałów źródłowych, dostarczanych przede wszystkim przez nowych członków Stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie przyjęto w trybie obiegu elektronicznego oraz przedłożono pod ocenę Komisji Rewizyjnej

 

Za Zarząd

Prof. Wiesław Dembek

Prezes

 

Warszawa 15 kwietnia 2015.