Statut

Statut

Stowarzyszenia „Woldenberczyków” w Dobiegniewie

 

Prawo do zachowania pamięci narodowej ma trwałe miejsce w naszym społeczeństwie. Pamięć bowiem o przeszłości, o wydarzeniach dziejowych, o zmaganiach Polaków w obronie wolności i niepodległości, o ofiarach tych zmagań jest naszą narodową powinnością. Szczególnie dramatyczne wydarzenia, jakie przeżywał nasz naród w okresie ostatniej wojny, będącej najstraszliwszą hekatombą w dziejach ludzkości, dyktują nam potrzebę i wolę utrwalenia w pamięci pokoleń ogromnej ilości ofiar tej wojny. W swą straszliwą orbitę ostatnia wojna wciągnęła bez mała wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. W wojnę uwikłany był cały naród. Zarazem winniśmy czcić polskiego żołnierza, który dawał tak obfitą daninę krwi i życia dla Ojczyzny. Nie było takiego drugiego kraju na świecie, którego żołnierze biliby się na tylu frontach od pierwszego do ostatniego dnia tej największej z wojen. Żaden naród, który chce rozwijać się nie tylko materialnie, gospodarczo, ale i duchowo, nie może zapomnieć o tych, którzy walczyli o jego wolność i niepodległość, którzy cierpieli i ginęli za Ojczyznę. Pamięć o nich jest sprawą naszego obywatelskiego sumienia i naszej moralnej wartości. To oni na niezliczonych polach bitew znaczyli swój żołnierski, patriotyczny szlak do wolnej Polski. To potomni pamięcią i serdecznymi wspomnieniami winni utrwalać ich męstwo i czyny w panteonie narodowej chwały. Najtrudniejszy, najbardziej dramatyczny egzamin z gotowości do zmagań w obronie Ojczyzny zaatakowanej podstępnie przez dwóch zbrodniczych najeźdźców zdawali żołnierze Kampanii Wrześniowej. Umieszczeni po klęsce w obozach jenieckich niezłomnie trwali w wierze w zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości.

Zakładane Stowarzyszenie ma za zadanie utrwalić w pamięci potomnych walkę, przeżycia, dokonania i działalność w konspiracji i ruchu oporu żołnierzy Września, a w szczególności żołnierzy Oflagu Woldenberg.

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „Woldenberczyków” – zwane dalej „Stowarzyszeniem” zrzesza na zasadzie dobrowolności:
  1. byłych jeńców Oflagu II C w Woldenbergu,
  2. ich rodziny,
  3. osoby sympatyzujące z patriotyczną spuścizną „Woldenberczyków”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dobiegniew.

§4

Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami o podobnym charakterze.

§5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. upowszechnianie tradycyjnych wartości patriotyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem postaw żołnierzy września 1939 r. – „Woldenberczyków”,
 2. udział w sprawowaniu opieki nad pamiątkami po „Woldenberczykach” na terytorium całego kraju, a w szczególności w województwie lubuskim (pomniki, cmentarze, tablice pamiątkowe, szkoły, muzea),
 3. udzielanie pomocy Fundacji „Woldenberczyków”,
 4. upowszechnianie wiedzy historycznej w odniesieniu do drugiej wojny światowej,
 5. prowadzenie działalności w zakresie integracji społecznej i kontynentalnej zmierzającej do pojednania społeczności międzynarodowej.

§7

Stowarzyszenie realizuje wskazane cele przez:

 1. udział w prowadzeniu działalności wydawniczej – foldery, przewodniki, opracowania historyczne,
 2. udział w działalności propagandowo-naukowej,
 3. wspieranie organizacyjne i finansowe Muzeum „Woldenberczyków” oraz szkół w Dobiegniewie i Dziedzicach,
 4. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 5. współdziałanie z władzami samorządowymi Dobiegniewa w realizacji zadań społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój Ziemi Dobiegniewskiej.

§8

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wymieniona w § 1, która akceptuje zasady statutowe Stowarzyszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członek zwyczajny jest przyjmowany do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w popularyzowaniu i realizowaniu celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
 3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego. Jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

12

 1. Osoba fizyczne i prawne mogą być członkami wspierającymi poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w §14 pkt. 2, 3 i 4.

§13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po przyjęciu kandydatury przez władze Stowarzyszenia.

§14

Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo brania udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego,
 2. uczestniczenia w posiedzeniach Stowarzyszenia,
 3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym wnioskowanie przez 3 członków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. korzystanie z uprawnień przysługujących członkom Stowarzyszenia.

§15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w realizowaniu celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał właściwych organów Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§16

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,
 2. śmierci członka,
 3. skreślenia z listy członka na wniosek Zarządu z powodu:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres dłuży niż jeden rok,
  2. wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia w razie naruszenia postanowień statutu lub nie przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia względnie pozbawienia praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Wybory w głosowaniu tajnym mogą się odbyć na wniosek 50% + 1 obecnych członków Stowarzyszenia.

§18

 1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu o zmianie statutu, rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  3. wybieranie, odwoływanie oraz uzupełnianie składu Zarządu – 7 osób i Komisji Rewizyjnej – 4 osoby,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
  6. wykluczanie członkostwa Stowarzyszenia,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§19

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie nieobecności wymaganej liczby członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na dwa lata. Czyni to także na wniosek Komisji Rewizyjnej albo trzech członów Stowarzyszenia.

§20

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa i Sekretarza.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
 3. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
 6. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków zarządu.

§21

 1. Komisja rewizyjna składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, które spośród wybranych wyznacza jej Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. kontrolowanie działalności finansowej,
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

§22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. dotacje,
  3. zapisy, darowizny i spadki.

 

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§23

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Prawa o stowarzyszeniach.