Uchwała programowa

UCHWAŁA PROGRAMOWA WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW
PODJĘTA W DNIU 3 WRZEŚNIA 2014 ROKU
Władze Stowarzyszenia Woldenberczyków w pełni identyfikują się z etosem i celami zapisanymi w jego Statucie:
II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
1. upowszechnianie tradycyjnych wartości patriotyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem postaw żołnierzy września 1939 r. – „Woldenberczyków”,
2. udział w sprawowaniu opieki nad pamiątkami po „Woldenberczykach” na terytorium całego kraju, a w szczególności w województwie lubuskim (pomniki, cmentarze, tablice pamiątkowe, szkoły, muzea),
3. udzielanie pomocy Fundacji „Woldenberczyków”,
4. upowszechnianie wiedzy historycznej w odniesieniu do drugiej wojny światowej,
5. prowadzenie działalności w zakresie integracji społecznej i kontynentalnej zmierzającej do pojednania społeczności międzynarodowej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje wskazane cele przez:
1. udział w prowadzeniu działalności wydawniczej – foldery, przewodniki, opracowania historyczne,
2. udział w działalności propagandowo-naukowej,
3. wspieranie organizacyjne i finansowe Muzeum „Woldenberczyków” oraz szkół w Dobiegniewie i Dziedzicach,
4. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
5. współdziałanie z władzami samorządowymi Dobiegniewa w realizacji zadań społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój Ziemi Dobiegniewskiej.

Odeszli jeńcy i inni świadkowie tamtych wydarzeń. Inicjatywę przejęły dzieci jeńców, osoby dobrej woli oraz instytucje pożytku publicznego. Będzie jednak nadal ubywać ludzi, których motywowały przede wszystkim własne przeżycia, bądź dziecięca miłość. Pamięć tradycji Oflagu II C Woldenberg musi więc być, wraz z nieuchronnym odchodzeniem w coraz dalszą przeszłość, utrwalana w formie pomnika historii narodu polskiego, którego nie naruszą przemiany pokoleń. Obok przekazywania miłości i rodzinnych tradycji ważne jest dlatego takie zabezpieczenie pamiątek woldenberskich, aby stanowiły one trwały ślad fenomenu Oflagu II C, czytelny dla kolejnych pokoleń.
Fundamentem działalności Stowarzyszenia była i jest współpraca z władzami miasta gminy Dobiegniew oraz utrzymywanym z gminnych funduszy Muzeum Woldenberczyków.
Mając na uwadze powyższe fakty, Zarząd skupi się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:
–  weryfikacji listy i zapewnieniu łączności z członkami Stowarzyszenia zgodnie ze współczesnymi standardami i możliwościami komunikacyjnymi;
–  dalszej rekrutacji i aktywizacji członków Stowarzyszenia;
–  zapewnieniu ciągłości pamięci o Oflagu II C ze szczególnym uwzględnieniem młodszych generacji rodzin woldenberskich – wnuków i prawnuków jeńców – jako sukcesorów tradycji Stowarzyszenia;
–  propagowaniu fenomenu historycznego i kulturowego Oflagu II C Woldenberg przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej;
–  wsparciu dla działań na rzecz dalszej rozbudowy i rozwoju Muzeum Woldenberczyków;
–  dalszej współpracy z administracją szeroko pojętej ziemi dobiegniewskiej, wspierającej trwałe zabezpieczenie śladów pamięci Oflagu II C, w tym uzyskanie pomocy ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Uchwała

Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia Woldenberczyków z dnia 22 września 2018 r.

KIERUNKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW

NA KADENCJĘ 2018-2022

 

Cel nadrzędny

Dalsze utrwalanie w pamięci potomnych walki, przeżyć, dokonań i działalności
w konspiracji i ruchu oporu żołnierzy Września 1939, a w szczególności oficerów, podoficerów i szeregowców internowanych w Oflagu II C Woldenberg.

 

Cele cząstkowe

 1. Podtrzymywanie pamięci Oflagu II C Woldenberg i prezentowanie działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem portalu internetowego, publikacji oraz zainteresowanych redakcji medialnych.
 2. Utrzymywanie żywych i możliwie bezpośrednich kontaktów z członkami oraz sympatykami Stowarzyszenia.
 3. Współpraca merytoryczna ze środowiskami oraz instytucjami tematycznie związanymi
  z profilem działalności Stowarzyszenia.
 4. Systematyczna współpraca z władzami Gminy Dobiegniew we wszystkich aspektach związanych z Oflagiem II C, w tym szczególnie z kwestiami zagospodarowania terenu obozu z Muzeum Woldenberczyków jako obiektem głównym.
 5. Współpraca z władzami Gminy Dobiegniew w zakresie problemów związanych
  z rozwojem regionu.
 6. Metodyczna współpraca z Muzeum Woldenberczyków w zakresie wymiany informacji
  i nowych danych oraz jego planowanej rewitalizacji.
 7. Współpraca z Muzeum w Dziedzicach, szczególnie w zakresie obchodów rocznic ewakuacji i wyzwolenia obozu.
 8. Pozyskiwanie, utrwalanie i upowszechnianie nowych informacji o oflagu i jego jeńcach.
 9. Systematyczna weryfikacja i uzupełnianie listy jeńców oflagu.
 10. Opracowywanie not biograficznych jeńców.

 

Rekomendowane działania promocyjne

 • Opracowanie materiału o roboczym tytule „Teka Woldenberska” zawierającej reprodukcje materiałów powstałych w obozie, a opisanych w publikacji „Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica”.
 • Ustanowienie i ufundowanie nagród Grand Prix w organizowanych przez Gminę Dobiegniew konkursach recytatorskich.