Uchwała programowa

UCHWAŁA PROGRAMOWA WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW
PODJĘTA W DNIU 3 WRZEŚNIA 2014 ROKU
Władze Stowarzyszenia Woldenberczyków w pełni identyfikują się z etosem i celami zapisanymi w jego Statucie:
II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
1. upowszechnianie tradycyjnych wartości patriotyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem postaw żołnierzy września 1939 r. – „Woldenberczyków”,
2. udział w sprawowaniu opieki nad pamiątkami po „Woldenberczykach” na terytorium całego kraju, a w szczególności w województwie lubuskim (pomniki, cmentarze, tablice pamiątkowe, szkoły, muzea),
3. udzielanie pomocy Fundacji „Woldenberczyków”,
4. upowszechnianie wiedzy historycznej w odniesieniu do drugiej wojny światowej,
5. prowadzenie działalności w zakresie integracji społecznej i kontynentalnej zmierzającej do pojednania społeczności międzynarodowej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje wskazane cele przez:
1. udział w prowadzeniu działalności wydawniczej – foldery, przewodniki, opracowania historyczne,
2. udział w działalności propagandowo-naukowej,
3. wspieranie organizacyjne i finansowe Muzeum „Woldenberczyków” oraz szkół w Dobiegniewie i Dziedzicach,
4. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
5. współdziałanie z władzami samorządowymi Dobiegniewa w realizacji zadań społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój Ziemi Dobiegniewskiej.

Odeszli jeńcy i inni świadkowie tamtych wydarzeń. Inicjatywę przejęły dzieci jeńców, osoby dobrej woli oraz instytucje pożytku publicznego. Będzie jednak nadal ubywać ludzi, których motywowały przede wszystkim własne przeżycia, bądź dziecięca miłość. Pamięć tradycji Oflagu II C Woldenberg musi więc być, wraz z nieuchronnym odchodzeniem w coraz dalszą przeszłość, utrwalana w formie pomnika historii narodu polskiego, którego nie naruszą przemiany pokoleń. Obok przekazywania miłości i rodzinnych tradycji ważne jest dlatego takie zabezpieczenie pamiątek woldenberskich, aby stanowiły one trwały ślad fenomenu Oflagu II C, czytelny dla kolejnych pokoleń.
Fundamentem działalności Stowarzyszenia była i jest współpraca z władzami miasta gminy Dobiegniew oraz utrzymywanym z gminnych funduszy Muzeum Woldenberczyków.
Mając na uwadze powyższe fakty, Zarząd skupi się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:
–  weryfikacji listy i zapewnieniu łączności z członkami Stowarzyszenia zgodnie ze współczesnymi standardami i możliwościami komunikacyjnymi;
–  dalszej rekrutacji i aktywizacji członków Stowarzyszenia;
–  zapewnieniu ciągłości pamięci o Oflagu II C ze szczególnym uwzględnieniem młodszych generacji rodzin woldenberskich – wnuków i prawnuków jeńców – jako sukcesorów tradycji Stowarzyszenia;
–  propagowaniu fenomenu historycznego i kulturowego Oflagu II C Woldenberg przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej;
–  wsparciu dla działań na rzecz dalszej rozbudowy i rozwoju Muzeum Woldenberczyków;
–  dalszej współpracy z administracją szeroko pojętej ziemi dobiegniewskiej, wspierającej trwałe zabezpieczenie śladów pamięci Oflagu II C, w tym uzyskanie pomocy ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Uchwała

Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia Woldenberczyków z dnia 15 pażdziernika 2022 r.

KIERUNKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW

NA KADENCJĘ 2022-2026

 

Cel nadrzędny

 • Dalsze utrwalanie w pamięci potomnych walki, przeżyć, dokonań i działalności w konspiracji i ruchu oporu żołnierzy Września 1939 i Powstania Warszawskiego, a w szczególności oficerów, podoficerów i szeregowców internowanych w Oflagu II C Woldenberg.
 • Upowszechnianie tradycyjnych wartości patriotyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem postaw Woldenberczyków.
 • Udział w sprawowaniu opieki nad pamiątkami po Woldenberczykach na terytorium całego kraju.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu pojednanie społeczności w wymiarze międzynarodowym.

 

Cele cząstkowe

 1. Podtrzymywanie pamięci Oflagu II C Woldenberg i prezentowanie działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem portalu internetowego, publikacji oraz zainteresowanych redakcji medialnych.
 2. Utrzymywanie bieżących i możliwie bezpośrednich kontaktów z członkami oraz sympatykami Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych oraz wspierających.
 4. Współpraca merytoryczna ze środowiskami oraz instytucjami tematycznie związanymi z profilem działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Marynarki Wojennej, Instytutem Pamięci Narodowej i innymi instytucjami o charakterze historycznopatriotycznym lub martyrologicznym.
 5. Współpraca z władzami Gminy Dobiegniew we wszystkich aspektach związanych z Oflagiem II C.
 6. Metodyczna współpraca z Muzeum Woldenberczyków w zakresie wymiany informacji i powiększania zbiorów.
 7. Współpraca z Muzeum w Dziedzicach, szczególnie w zakresie obchodów rocznic ewakuacji i wyzwolenia obozu oraz opracowania biogramów jeńców poległych w trakcie wyzwalania.
 8. Współpraca z harcerzami i uczniami zainteresowanymi historią Oflagu II C.
 9. Pozyskiwanie, utrwalanie i upowszechnianie nowych informacji o Oflagu i jego jeńcach.
 10. Systematyczna weryfikacja i uzupełnianie list jeńców Oflagu.

 

Rekomendowane działania

 • Analiza możliwości upamiętnienia terenu obozu właściwego.
 • Kontynuowanie prac nad suplementami do wydawnictwa „Woldenberczycy – bliscy i znani Żołnierze Września 1939 i Powstania Warszawskiego”. Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na biogramy twórców poezji woldenberskiej.
 • Opracowanie folderu informacyjnego o Stowarzyszeniu.

 

Wnioski końcowe

Zgłaszane wnioski w trakcie Zgromadzenia w większości pokrywają się z rekomendacjami ustępującego Zarządu. Najważniejsze z nich to:

 • Popularyzacja i promocja informacji o obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg
 • Poprawa przepływu informacji do wszystkich członków Stowarzyszenia
 • Po dyskusji zrezygnowano z podwyższenia składki członkowskiej. Podkreślono, że obecna składka ustalona w roku 2000 jest wysokością minimalną i tym samym wysokość indywidualnie wnoszonych składek pozostawia się do decyzji Członków Stowarzyszenia.
 • Upowszechnienie informacji o możliwości przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia.
 • Zacieśnienie współpracy Stowarzyszenia z Władzami Miasta Gminy Dobiegniew oraz Muzeum Woldenberczyków.
 • Kontynuacja dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic.
 • Analiza możliwości współpracy z ośrodkami kultury w Ukrainie