Zapraszamy

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Woldenberczyków
uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Woldenberczyków

w dniu 22 września 2018 r.

§1

  1. Stowarzyszenie Woldenberczyków – zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza na zasadzie dobrowolności
    a) byłych jeńców Oflagu II C w Woldenbergu,
    b) ich rodziny,
    c) osoby sympatyzujące z patriotyczną spuścizną Woldenberczyków.

§10

  1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wymieniona w § 1, która akceptuje zasady statutowe Stowarzyszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§13

  1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i wniesieniu opłaty wpisowej zaliczonej następnie jako roczna składka członkowska dla roku przystąpienia.

DEKLARACJA