Zapraszamy

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Woldenberczyków

zarejestrowanego w dniu 15.11.2001 w KRS pod nr 000059678

Zapraszamy, deklaracja przystąpienia poniżej

§ 1

1.   Stowarzyszenie „Woldenberczyków” – zwane dalej „Stowarzyszeniem” – zrzesza na zasadzie dobrowolności:

a)  byłych jeńców Oflagu II C w Woldenbergu,

b)  ich rodziny,

c)  osoby sympatyzujące z patriotyczną spuścizną „Woldenberczyków”.

§ 10

1.   Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wymieniona w § 1, która akceptuje zasady statutowe Stowarzyszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   Członek zwyczajny jest przyjmowany do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

DEKLARACJA